Gerard Meeusen

Gerard Meeusen °4 mei 1900 +17 juni 1965

Wanneer we over Jan Meeusen schrijven moeten we zeker ook zijn broer Gerard vermelden. Het tweespan van het gemeentehuis. Gerard zocht een museum en zijn broer Jan zorgde, als schepen van Open-bare werken, voor de ruimte. Jan was verantwoordelijk voor het opmaken van de oorlogsschade. Gerard ruimde de "oude rommel" op en verzamelde.

Zijn beknopte levensbeschrijving vinden wij op zijn doodsprentje: 

Op 17 jarige leeftijd kwam hij in dienst van de gemeente, haast zonder enige scholing.

Hier ontdekte hij de gemeentelijke archieven. Met engelengeduld heeft hij gezocht in de aloude archieven van de gemeente, de abdij van Tongerlo, de Parochie en het Rijksarchief. Dit alles om toch maar niets verloren te laten gaan van de geschiedenis van onze streek.

Met schroomvallige eerbied benaderde hij alle oude oorkonden en geschriften. Met wat een liefde en eerbied heeft hij gewrocht aan de geschiedenis van Essen en omgeving en vooral van zijn geboortekerk O.L. Vrouw. We hebben hem zien wenen op de puinen van de oude dorpskerk aan de grens. Hij stelde zich in gevaar om de oude klokken van de kerk te beveiligen tegen roof en was zielsblij tenminste de oude klok te kunnen redden, hoewel niets mocht baten en alles verloren ging in de zinloze ondermijning en dynamitering van de oude dorpskerk op zondag 22 oktober 1944. Weer begon hij te wroeten en bijeen te garen en verwezenlijkte aldus het heemkundig museum van Essen ,na zijn overlijden "Gerard Meeusen Museum" genoemd. Daar was hij thuis en kon er urenlang verzamelen, en ordenen. Dat was zijn levenswerk! Met ware Liefde werkte hij voor zijn tijdschrift "De Spycker" en voerde het op tot een hoge ongekende vlucht.

En toch moest ook een reus zich geven. Een na een moest hij zijn taak van Gemeenteont­vanger en secretaris van de Openbare Onderstand opgeven en verzaken aan zijn opzoekingswerk.

Op Sacramentsdag 17 juni 1965 is Gerard na een langdurige ziekte overleden.